تدریس کتاب #علوم ششم فصل #هفتم #ورزش_و_نیرو(۲) مبحث…

تدریس کتاب #علوم ششم
فصل #هفتم
#ورزش_و_نیرو(۲)
مبحث #نیرو‌_اصطکاک

صفحه ۵۳ تا ۵۲

آموزگار حامد زمانی