سلام هم خانواده زکاوت چی میشه

سلام هم خانواده زکاوت چی میشه

———————————————-

میشه بگید

———————————————-

زکی

———————————————-

سلام ذکاوت یا زکاوت؟

———————————————-

ذکاوت منظورتونه؟