#ریاضی_ششم #فعالیت_صفحه45_اعشار 1 #ناحیه_یک_سنندج…

#ریاضی_ششم

#فعالیت_صفحه45_اعشار 1

#ناحیه_یک_سنندج

#دبستان_آموزگار

#پرستو_توانا