#ریاضی_ششم #تقسیم_اعشار #ناحیه_یک_سنندج #دبستان_آموزگار…

#ریاضی_ششم

#تقسیم_اعشار

#ناحیه_یک_سنندج

#دبستان_آموزگار

#پرستو_توانا