#ریاضی_ششم #تولید_محتوای_الکترونیکی #فصل_چهارم…

#ریاضی_ششم

#تولید_محتوای_الکترونیکی

#فصل_چهارم

#محورهای_مختصات

#ناحیه_یک_سنندج

#دبستان_آموزگار

#پرستو_توانا