صفر بر تمامی اعداد بخش پذیر است این جمله صحیح؟؟؟؟لطفا؟

صفر بر تمامی اعداد بخش پذیر است این جمله صحیح؟؟؟؟لطفا؟

———————————————-

نادرست

———————————————-

ببخشید چرا؟؟

———————————————-

سلام
صحیح هست.

نکته: صفر بر همه اعداد صحیح بخش‌پذیر است، زیرا حاصل تقسیم آن به هر عدد صحیح، برابر صفر است. اما هیچ‌یک از اعداد صحیح بر صفر بخش‌پذیر نیستند و نتیجه تقسیم اعداد صحیح بر صفر نامعین است.

———————————————-

خیلی ممنون ،????????

———————————————-

ممنونم??