سوال اول: طول یک مستطیل دو برابر عرض آن است . اگر محیط…

سوال اول: طول یک مستطیل دو

برابر عرض آن است . اگر محیط این

مستطیل ۳۱/۸ سانتی متر باشد،

مساحت آن را حساب کنید

———————————————-

۲ ۱۰/۶
—– = ——-
۱ ۵/۳
——- = ——-
۶ ۳۱/۸

۱۰/۶×۵/۳=۵۶/۱۸
مساحت مستطیل

———————————————-

سپاسگزارم??

———————————————-

متشکرم?