سلام نقش های دستوری زهرا تصمیم گرفت درس خوان شود

سلام نقش های دستوری
زهرا تصمیم گرفت درس خوان شود

———————————————-

وسطش نباید حرف ربط ” تا ” بیاد؟?

———————————————-

نیومده.

———————————————-

همکاران این سوال اشتباهه؟؟؟؟

———————————————-

زهرا نهاد فاعلی
تصمیم گرفت فعل مرکب
درس خوان مسند
شود فعل اسنادی

———————————————-

سپاس ????

———————————————-

1139485125_359188