درس هفتم :ورزش و نیروی ۲ ✨ انواع نيرو : نیرو : هنگامی که…

درس هفتم :ورزش و نیروی ۲

✨ انواع نيرو :

نیرو : هنگامی که جسمی را می کشیم یا هُل می دهیم ، به آن نیرو وارد می کنیم.
نیرو عامل کشش و رانش و حرکت اجسام است.
نیروها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

?۱. نیروهای تماسی : وقتی دو جسم در اثر تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد کنند، به آن نیرو ، نیروی تماسی گفته میشود.

? انواع نیروهای تماسی :

✔️ ۱. نیروی اصطکاک : نیرویی که مانع از حرکت جسمی بر روی جسم دیگر میشود ، نیروی اصطکاک نام دارد.
مثل وقتی که سطوح روی هم می لغزند ، یا میخواهند بلغزند.

✔️ ۲. نیروی تکیه گاه : نیرویی وجود دارد که وقتی یک جسم بر روی جسم دیگر تکیه کند و یا از آن آویزان شود ، یعنی مانع افتادن آن شود ، که به آن نیروی تکیه گاه می گوییم.
مثل : نشستن روی صندلی

✔️ ۳. نیروی مقاومت هوا : وقتی جسمی در هوا حرکت میکند ، بر آن نیروی مقاومی وارد میشود که به آن نیروی مقاومت هوا میگویند.
مثل : وقتی که سریع می دوید و هوا به بدن شما برخورد میکند.

✔️ ۴. نیروی کشیدن یا هُل دادن اجسام : نیروی که اجسام را به جهت موافق به حرکت در می آورد نیروی کشش یا کشیدن است.
مثل : کشیدن طناب
نیرویی که اجسام را در جهت مخالف به حرکت می آورد ، نیروی رانش یا هُل دادن است.
مثل : ضربه زدن به توپ

? ۲. نیروهای غیرتماسی : وقتی دو جسم بدون تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد کنند ، به آن نیروی غیرتماسی گفته میشود.

? انواع نیروی غیرتماسی :

✔️ ۱. نیروی جاذبه زمین ( گرانش ) : نیرویی که زمین به همه اجسام نزدیک خود وارد میکند و آنها را به طرف خود می کشد.
مثل : افتادن برگ درختان به روی زمین

✔️ ۲. نیروی مغناطیسی : نیرویی که دو جسم مغناطیسی مثلاً دو آهن ربا به یکدیگر وارد میکنند را نیروی مغناطیسی میگویند.
مثل : جذب شدن‌ اجسام آهنی توسط آهن ربا

✔️ ۳. نیروی الکتریکی : نیرویی که دو جسم باردار به یکدیگر وارد میکنند ، که میتواند از نوع جاذبه یا دافعه باشد را نیروی الکتریکی میگویند.
مثل : چسبیدن بادکنک به دیوار پس از مالش به موی سر

#علوم
درس هفتم
ورزش و نیروی ۲
ارسالی همکار محترم سرکار خانم سمیه برزمینی ?