درس هفتم علوم : ورزش و نیرو ۲ ⭐️ نیروی مغناطیسی : نیرویی…

درس هفتم علوم : ورزش و نیرو ۲

⭐️ نیروی مغناطیسی :

نیرویی که یک آهن ربا بر آهن ربای دیگر یا اجسام مغناطیسی ، مانند ( آهن ، نیکل ، کبالت و فولاد ) وارد میکند را نیروی مغناطیسی میگویند.
دو آهن ربا بدون تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد میکنند. بنابراین نیروی مغناطیسی یک نیروی غیرتماسی است ، همچنین آهن رباها بدون داشتن تماس بعضی از فلزها مانند آهن را جذب میکنند.
دو آهن ربا حتی در خلاء نیز به یکدیگر نیرو وارد میکنند.

? قطب های همنام دو آهن ربا باعث هُل دادن و قطب های غیر همنام آنها باعث کشیدن میشوند.
به عبارت دیگر :
✨ نیروی بین قطب های همنام آهن ربا ( N و N ) یا ( S و S ) از نوع دافعه یا رانشی است.
✨ نیروی بین قطب های ناهمنام آهن ربا ( N و S ) از نوع جاذبه یا ربایشی است.

? نکته : آهن ، نیکل ، کبالت و آلیاژهای آنها مثل انواع فولاد ، جذب آهن ربا میشوند.
از موادّی که جذب آهن ربا میشوند میتوان آهن ربا درست کرد ، در نتیجه همه ی فلزات خاصیت مغناطیسی ندارند و جذب آهن ربا نمیشوند.
مثلاً طلا و نقره فلز هستند ، اما جذب آهن ربا نمیشوند.

? بعضی از کاربردهای نیروی مغناطیسی :
✔️ ۱. جرثقیل های مغناطیسی ، از آن برای جدا کردن قوطی و قطعات آهنی از دیگر زباله ها استفاده میکنند. ( بازیافت زباله های آهنی )
✔️ ۲. موتورها و ژنراتورهای الکتریکی
✔️ ۳. آهن ربا در نوار دور یخچال ، ساخت اسباب بازی ها و….

⭐️ نیروی الکتریکی :

نیرویی که دو جسم دارای بار الکتریکی به هم وارد میکنند ، که میتواند از نوع جاذبه ( ربایشی ) یا دافعه ( رانشی ) باشد.
مثال :
? جاذبه ( ربایشی ) : چسبیدن خرده های کاغذ به شانه ای که با موهای خشک و تمیز مالش داده شده است.
? دافعه ( رانشی ) : دو بادکنک را با پارچه ی پشمی مالش دهید و هر یک را با نخی آویزان کنید. وقتی بادکنک ها را به هم نزدیک میکنید یکدیگر را دفع میکنند.

✔️اجسام دارای بارهای مختلف یکدیگر را جذب میکنند و اجسام دارای بارهای مشابه یکدیگر را دفع میکنند.
وقتی شانه را با موهای خشک و تمیز خود مالش میدهید موهای شما و شانه دارای بار مخالف یکدیگر میشوند ، پس یکدیگر را جذب میکنند.
وقتی دو بادکنک را با پارچه ی پشمی مالش میدهید بادکنک ها دارای بار مشابه میگردند. پس یکدیگر را دفع میکنند.

✨ نیروی الکتریکی مانند نیروی مغناطیسی میتواند ربایش یا رانش داشته باشد و یک نیروی غیرتماسی است.

#علوم
درس هفتم
ورزش و نیروی ۲
ارسالی همکار محترم سرکار خانم سمیه برزمینی ?