درس هفتم علوم : ورزش و نیرو ۲ ⭐️ نیروی جاذبه ی زمین (…

درس هفتم علوم : ورزش و نیرو ۲

⭐️ نیروی جاذبه ی زمین ( گرانش ) :

نیرویی که از طرف زمین به همه ی اجسام اطرافش وارد میشود ، و آنها را به سمت خود می کشد.
این نیرو از نوع جاذبه است و همه چیز حتی مولکول های هوا را هم به سمت خود می کشد.
نیروی گرانش همواره و در همه حالت فقط جذب میکند و هرگز دافعه ندارد.
نیروی جاذبه ای که زمین به یک جسم وارد میکند ( نیروی وزن ) نامیده میشود ، واحد این نیرو ( نیوتن ) است.

? وزن جسم : نیروی جاذبه ای است که از طرف زمین به جرم یک جسم وارد میشود. پس وزن یک جسم به مقدار جرم جسم و میزان جاذبه در سطح زمین بستگی دارد و جهت آن نیز به سمت سطح زمین است‌.
وسیله اندازه گیری آن نیروسنج و واحد آن نیوتن است.

? جرم جسم : مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی جسم است که آن را با ترازو اندازه میگیرند. و واحد آن کیلوگرم ( kg ) و یا گرم ( gr ) است.

✔️ هر چه جرم جسم ( یعنی مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی جسم ) بیشتر باشد وزن جسم بیشتر است.
✔️ جاذبه در سطح زمین تقریباً در همه جا مقدار ثابتی است.
✔️ جاذبه در سطح سایر کره های منظومه ی شمسی با جاذبه در سطح زمین تفاوت دارد ، ولی جرم جسم مقدار ثابتی است. سیاراتی که جرم بیشتری دارند ، گرانش و جاذبه ی بیشتری هم دارند.
پس یک جسم در سطح سایر کره ها وزنی متفاوت از آن چه در سطح زمین داشته را دارد.
✔️ زمین و هفت سیاره ی دیگر منظومه ی شمسی با بیش از ۱۶۰ قمر در اثر نیروی گرانش به دور خورشید می چرخند و فاصله ی هر سیاره از خورشید هنگام حرکت در مدارش تغییر میکند ، اما هیچوقت با یکدیگر برخورد نمیکنند.
✔️ اگر نیروی جاذبه ی زمین نبود ما نمیتوانستیم فوتبال بازی کنیم ، چون توپی که به هوا پرتاب میشد دیگر به سطح زمین برنمی گشت.
✔️ هر گاه بر جسمی هیچ نیروی گرانشی وارد نشود ، این جسم در حالت بی وزنی قرار میگیرد. و طبق قانون اول نیوتن ( قانون اینرسی ) اگر سرعت داشته باشد ، تا ابد به حرکت خود با همان سرعت ادامه میدهد.

? تفاوت های جرم و وزن :
?جرم :
۱. جرم هر جسم به مقدار مادّه ی تشکیل دهنده ی آن بستگی دارد.
۲. یکای اندازه گیری ( واحد اندازه گیری ) جرم ، کیلوگرم است.
۳. برای اندازه گیری جرم معمولاً از ترازو استفاده میشود.
۴. در فضاهای دور دست ، جرم جسم تغییر نمیکند.
?وزن :
۱. نیروی جاذبه ای که زمین به هر جسم وارد میکند ، وزن جسم نامیده میشود.
۲‌. برای اندازه گیری وزن ، مثل سایر نیروها از نیروسنج استفاده میکنیم.
۳. یکای نیرو ، نیوتن است.
۴. در فضاهای دور دست ، وزن جسم صفر میشود.

#علوم
درس هفتم
ورزش و نیروی ۲
ارسالی همکار محترم سرکار خانم سمیه برزمینی ?