1139485125_3591661139485125_359166

———————————————-

1139485125_359169

———————————————-

??????

———————————————-

استاد سلام به چه درد بچه کلاس ششمی میخوره باید ی روشی باشه بچه تا دبیرستان ک ریاضی یا تجربی هست ب دردش بخوره

———————————————-

رباعی یک کلمه عربی است که به معنی اربع یعنی چهار می باشد و شعریست که ۴ مصراع دارد رباعی خیام درباره فلسفی هست سه مصرع اول مقدمه چینی و مصرع اخر حرف اصلی را میزنند

دوبیتی یک اصطلاح فارسی است و شعر ی است که دو تا بیت دارد و ۴ مصراع و دوبیت از نظر اندازه یکسانند بابا طاهر
شباهت زیاد بین دو بیتی و رباعی هست از نظر قافیه نیز یکسان هستند هم قافیه یعنی
مصرع اول دوم و چهارم هم قافیه هستند
تفاوت در وزن دارند
دوبیتی با هجای کوتاه شروع میشه
یک صامت و مصوت کوتاه َ ِ ُ هجای کوتاه
به شرطی شعر دو بیت باشد و اولین بخش شعر باشد شعر دوبیتی است.
و اگر هجای بلند شروع بشه رباعی هست یک صامت و مصوت بلند آ اُ ای