1139485125_3590551139485125_359055

———————————————-

همکاران لطفاجواب این سوال رابفرمایید

———————————————-

پهلوی

———————————————-

ادبی پهلویه

———————————————-

عربی هست

———————————————-

پس می خواستین آذری باشه???
با بندری??

———————————————-

???