1139485125_3590231139485125_359023

———————————————-

ببینید عکاس حواسش به همه چی هست
این سنگ مثل لاک پشت ?

———————————————-

آره
ولی انگار لاک پشتی هست که از بلندی افتاده و گردنش کج شده بیچاره???

———————————————-

1139485125_359030

———————————————-

1139485125_359032