1139485125_3589971139485125_358997

———————————————-

چشم انتظار توام…………

———————————————-

عکس فوق العاده ای هست؟؟

———————————————-

آره
خوشمان آمد
دستت طلا??????

———————————————-

به افق خیره می شوم وتو را من چشم در راهم…….

———————————————-

نه بابا??????
شماها خواب ندارین??
خوش به حال ما
چون ما خواب داریم
خوبشم داریم????

———————————————-

???

———————————————-

از خواب پریدیم????

———————————————-

مگه پرنده هستین???

———————————————-

هرپریدنی پرنده نیست??

———————————————-

از بابا??
یاد این مثل افتادم که هر گردی گردو نیست?

———————————————-

?????