1139485125_3589671139485125_358967

———————————————-

خودتون گرفتین

———————————————-

خدایش گناه این پرنده زیبا چیه که با تیر زدن ناقصش کردن نوکش داغون شده
انسان وحشی
مخرب طبیعت??

———————————————-

استاد
ناقص شده
شاید بمیره
گونه کمیاب

———————————————-

آخی طفلکی??

———————————————-

مواطبش باش

———————————————-

فرستادیم اهواز
باید فورا عمل بشه و گرنه تلف میشه

———————————————-

درود برشما
خدا حفطتون کنه