1139485125_3589601139485125_358960

———————————————-

????

———————————————-

عجب جای باصفا ودنجی?????

———————————————-

طبیعت همش باحال و زیباست
دشمن طبیعت انسان
هرجا پا بذاره فقط خرابی و ویرانی است

———————————————-

???

———————————————-

دقیقا