1091242663_3577391091242663_357739

———————————————-

من و معلوم بود خیلیهای دیگه؛همون موقع به برنامه پیام دادیم. و خانم مجری جمع و جورش کرد

———————————————-

یعنی رفع و رجوعش کردند ؟

———————————————-

??