?جدید فیلم4⃣ ?آموزش حل مسائل چرخ و تسمه ?مبحث اعداد…

?جدید
فیلم4⃣
?آموزش حل مسائل چرخ و تسمه
?مبحث اعداد اعشاری فصل 3
?ریاضی ششم

?مدرس : محمد حسین زاده
?آذر99