?جدید فیلم3⃣ ?آموزش حل مسائل چرخ ?مبحث اعداد اعشاری…

?جدید
فیلم3⃣

?آموزش حل مسائل چرخ
?مبحث اعداد اعشاری
?ریاضی ششم

?مدرس : محمد حسین زاده
?آذر99