#تدریس درس اجتماعی ششم #اصفهان نصف جهان #از پسر خوبم آیین…

#تدریس درس اجتماعی ششم #اصفهان نصف جهان
#از پسر خوبم آیین اسحاقی و گروه خوبش
#درس یازدهم
#مدرس-ناجی