ببخشید متضاد شبیه چی میشه؟؟ تفاوت یا نه؟؟

ببخشید متضاد شبیه چی میشه؟؟
تفاوت یا نه؟؟

———————————————-

متضاد ، مختلف
شباهت و تفاوت با هم مخالفند

———————————————-

شبیه ،تفاوت
مشابه ،متفاوت

———————————————-

1091242663_357688