1091242663_3574941091242663_357494

———————————————-

چه خوبند
??

———————————————-

آره خیلی .‌دستشون درد نکنه واقعا گروه های آموزشی پایه ششم خوزستان?

———————————————-

به افتخار خوزستانیهای بامرام????????