���������� �4.غذا خوردن درحالت تکیه ��������������…

����������
�4.غذا خوردن درحالت تکیه
��������������
��.7.استفاده از ظروف شکسته.
��������������
��9.قطع کردن نان با دندان
����������
��10.خوابیدن بعد نماز صبح تا طلوع خورشید.
����������
��11.خوابیدن بین مغرب وعشاء
��������������
��12.ادرارنمودن زیردرخت
��������������
��13.ادرار نمودن درحالت ایستاد
��������������
��14.ادرار نمودن درحمام
��������������
��15.جارو زدن منزل موقع شب
��������������
��16.شانه کردن زنان سر خود را درحالت ایستاده
��������������
��17.دعا نکردن برای پدر مادر
��������������
��18.کوتاه کردن ناخن با دندان
��������������
��19.صدا زدن پدر مادر با اسم آنها
��������������
��20.گذاشتن تار عنکبوت در خانه
��������������

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺳﻌﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﮐﻨﺪ؟؟؟؟ بگو یا الله
���?
توجه↘
هرکس درموقع اذان به موسیقی و ترانه گوش دهد…
نمیتواند هنگام مرگ شهادتین بگوید… اگر منتشر نکنی بدانکه شیطان مان