#پ_2623 #مقایسه_کسرها علی با 3/7 پولش یک خودکار خرید. و…

#پ_2623

#مقایسه_کسرها

علی با 3/7 پولش یک خودکار خرید. و با یک سوم باقیمانده آن 6 خودکار خرید. قیمت یک خودکار چند برابر قیمت مداد است؟

حل :

اگر کل پول را یک واحد کامل فرض کنیم

با خرید خودکار
1-4/7=3/7

از پولش می ماند.

که 1/3 آن را مداد می خرد. این یعنی ضرب

1/3×3/7=1/7

از کل پول را 6 مداد می خرد. پس قیمت هر مداد

1/7÷6=1/42

از کل پول است.

برای مقایسه قیمت خودکار و مداد باید

تقسیم زیر را انجام دهیم

3/7 ÷1/42=3/7×42=24

یعنی خودکار 24 برابر هر مداد قیمت دارد.

《امانتدارباشیم》

@mahdiahmadileedari
@riazieducation96