هر آنکس دندان دهد نان دهد? @Yaredabestani_Boukan

هر آنکس دندان دهد نان دهد?
@Yaredabestani_Boukan