سوال ۳۰چی میشه؟؟؟سوال ۳۰چی میشه؟؟؟

———————————————-

الف

———————————————-

1091242663_357620

———————————————-

مرسی دختر گلم

———————————————-

??