سلام از طرح جابر کسی میدونه سوالی بپرسم؟

سلام از طرح جابر کسی میدونه سوالی بپرسم؟

———————————————-

هنوز بخش نامش نیومده ک

———————————————-

چرا اومده در حال ثبت نامیم

———————————————-

بله اومده
امسال هم اجباری هست؟

———————————————-

به ما که گفتن حتی کسی شرکت نکنه باید فرمها را بفرستین و یجورایی الزام توش مستتر هست