خب توانا هم میگید ندا میشه دو تا

خب توانا هم میگید ندا میشه دو تا

———————————————-

نه کلا یکی

———————————————-

توانا اسم مشتق هست ندا و منادا نیست
توانا بود (یک جمله)هرکه دانا بود (یک جمله)
پس در کل دو جمله

———————————————-

سلام نوشتید در کل دو جمله بعد زیرش یک جمله ؟؟؟ اولش هم سپاس باد مگه شبه جمله نیست ؟؟

———————————————-

کلمه باد اصلا نداره جمله ی شما