#تربیتی مطمئن ترین راه برای بدبخت کردن فرزندتان چیست؟ او…

#تربیتی

مطمئن ترین راه برای بدبخت کردن فرزندتان چیست؟ او را عادت دهید هر چه می خواهد
به زور بگیرد .

زیرا هر قدر آرزوهایش آسانتر انجام گیرد خواستهایش زیادتر خواهد شد، دیر یا زود
به علت عدم قدرت مجبور خواهید شد
برخلاف میل خود خواهشهای او را
نادیده بگیرید.

صدمه حاصل از این امتناع که طفل به آن
عادت نکرده است، در قیاس با محرومیت
از آنچه میل به دست آوردنش را دارد، به
مراتب بیشتر است

بچه لوس و پر توقع اول عصایی را که
در دست دارید می خواهد
بعد ساعتتان را سپس مرغی را که می پرد
و ستاره هایی را که می درخشند.

خلاصه هر چه را می بیند می خواهد. چگونه
می توانید او را راضی نگه دارید؟
مگر اینکه خدا باشید.

#ژان_ژاک_روسو

@Yaredabestani_Boukan