بحران کودکان تنها کودکانی که ساعات طولانی در خانه تنها می…

بحران کودکان تنها

کودکانی که ساعات طولانی در خانه تنها می مانند در معرض آسیب های جدی روانشناختی قرار دارند .

تحقیقات و پژوهش های بسیاری در این زمینه انجام شده که نشان می دهد این کودکان از نظر جسمی و روانشناختی آسیب های فراوانی دیده اند.

طبق تحقیقات انجام شده تنهایی طولانی مدت علاوه بر اینکه ایمنی بدن فرد را کاهش می دهد سبب بی اعتمادی به اطرافیان نیز می شود.

وقتی کودک ساعت های طولانی به بهانه های مختلف مانند کار کردن والدین در خانه تنها گذاشته می شود، در ابتدا احساس امنیت خود را از دست می دهد و معمولا دچار استرس می شوند.
@MOSHAVERETAHSILITARBIYATI