این اشکا که میریزه? تقصیر پاییزه?? ?این آهنگ خوراک پاییزه?

این اشکا که میریزه?
تقصیر پاییزه??
?این آهنگ خوراک پاییزه?