#پ_2621 #تقسیم_اعشاری تقسیم4بر7 تا سه رقم اعشار البته…

#پ_2621

#تقسیم_اعشاری

تقسیم4بر7 تا سه رقم اعشار

البته حالتهای مختلف قبلا گفته شد.

چون سه رقم اعشار در خارج قسمت لازم داریم بعد از 4اعشار زده و سه صفر می گذاریم.

4.000÷7

حال خط اعشار را مانند دیواری به پایین می کشیم .
هرگاه در تقسیم به خط اعشار رسیدیم در خارج قسمت اعشار می زنیم.

4÷7
مرحله اول:

خارج قسمت برابر قسمت صفر می شود.

مرحله دوم:

به خط اعشار رسیدیم. پس در خارج قسمت اعشار می زنیم.
0.

مرحله سوم:

دیگر به اعشار کاری نداریم. رقم بعدی را پایین می کشیم و تقسیم را ادامه می دهیم

40÷7

خارج قسمت برابر 5 می شود.

با ادامه دادن تقسیم حاصل خارج قسمت
0.571

و مانده

0.03

می شود.

《امانتدارباشیم》

@mahdiahmadileedari
@riazieducation96