#پ_2620 #الگو #شکار_حشره یک ملخ در پی حشره در هر بار پرش…

#پ_2620

#الگو
#شکار_حشره

یک ملخ در پی حشره در هر بار پرش 5سانتی متر و همزمان حشره دوسانتی متر به جلو حرکت می کند.
اگر فاصله حشره تا مخفیگاه 50 سانتی متر باشد آیا ملخ می تواند حشره را بگیرد؟

حل:

حشره در هر بار پرش دو سانتی متر به جلو حرکت می کند پس دارای الگوی

2،4،6،….،50

است. یعنی در پرش 25م می تواند وارد مخفیگاه شود.

از طرفی ملخ با الگوی

5،10،…

به جلو می رود که با ده پرش می تواند فاصله مذکور را طی کند. البته با فرض یکسان بودن فاصله.
بهر حال با فرض مذکو حشره غذای لذیذ ملخ خواهد بود.

《امانتدارباشیم》

@mahdiahmadileedari
@riazieducation96