مگه ما در روش قدیمی دونه به دونه اعداد را پایین نمی آوردیم ?مگه ما در روش قدیمی دونه به دونه اعداد را پایین نمی آوردیم ?

———————————————-

سلام
همکارعزیز این روش فرآیندی هست
درکلاس چهارم تدریس می کنند
روشی که شما می فرمایید تکنیکی هست

———————————————-

این روش قدیمی نیست و با آن روش متفاوته روشی که من اعداد اعشاری را بر عدد طبیعی تقسیم کردم روش قدیمی هست که دونه دونه اعداد را انتقال می دهیم .