لذت بردن را به یاد فرزندتان بدهید! لذت غذا خوردن، لذت به…

لذت بردن را به یاد فرزندتان بدهید!

لذت غذا خوردن، لذت به خواب رفتن، لذت مطالعه کردن، لذت آشپزی، لذت ورزش کردن، لذت حرف زدن، لذت دویدن، لذت بیرون رفتن، لذت خرید کردن و …
در یک کلام “لذت بردن از فعالیتهای روزمره زندگی”

امروزه ما نه تنها هیچ لذتی از کارهایمان نمیبریم بلکه اجازه نمیدهیم بچه ها هم لذت ببرند! ” بخور، نخور، نریز، بخون، نکن، نپر، بخواب، پول نداریم، مریضی اومده، بدبخت شدیم، خسته ام کردی و …”

اگر فقط میخواهید یک کار مفید به فرزندتان یاد بدهید، لذت بردن از کارهای ساده روزمره را به او بیاموزید و بس.
@MOSHAVERETAHSILITARBIYATI