ای انسان هرگز از حکمت کار خدا در لحظه نمی‌توان سردرآورد…

ای انسان

هرگز از حکمت کار خدا در لحظه نمی‌توان سردرآورد
روزی خواهی دانست
شاید امروز نه ، شاید فردا و پس فرداهای دیگر
پس نه مقاومت کن، نه مخالفت
همیشه دل‌نگرانی‌ها همراه تو خواهند بود
و هیچ کس در پس خنده‌های بظاهر بی‌خیال تو
اندوه غم را نخواهد فهمید
در آن لحظه است که هیچ پناهی جز خدا نخواهی یافت
خداوند در عمق باور آدمی جای دارد
و تو همیشه با وجود تمام دل‌مشغولی‌ها
جایی در دل داری که در انتها، آنجا
به سراغ خدا میروی.

‌‌شب خوش