آخه ۵ ماه و نیم دیگه مونده . من ازهمین الان افسردم

آخه ۵ ماه و نیم دیگه مونده . من ازهمین الان افسردم

———————————————-

چه خبره نهایت ۴ ماه مونده

———————————————-

چرا

———————————————-

مگه تا فروردینه

———————————————-

۳ ماه این ور سال ۱ ماه اون ور سال

———————————————-

اردیبهشت چی