? توضیح کاربرگ تقسیم کسرها ? ? قسمت ج ? ? پایه ی ششم ? ?…

? توضیح کاربرگ تقسیم کسرها ?
? قسمت ج ?
? پایه ی ششم ?
? رز آبی ?