#فناوری تایپ با رایانه درس ۵ ، جلسه ی اول ،آشنایی با صفحه…

#فناوری
تایپ با رایانه
درس ۵ ، جلسه ی اول ،آشنایی با صفحه کلید و کار باکلید های پایگاه
فیلم سی دی کتاب فناوری