تدریس قالب های شعری در فارسی ششم مدرسه هدی صمدایی شهر…

تدریس قالب های شعری در فارسی ششم
مدرسه هدی صمدایی شهر ساری
معلم سیمین یونس زاده
?آرشیو فارسی و نگارش ششمی ها

@farsivanegaresh6mihaa