#تدریس فصل سوم ریاضی ششم #مروفصل #تمرین ص ۶۰-۶۱سوال یک-تا…

#تدریس فصل سوم ریاضی ششم
#مروفصل
#تمرین ص ۶۰-۶۱سوال یک-تا ۵
#مدرس-ناجی
#تدریس-مجازی