۳ ÷ ۲/۳ = ۳ × ۳/۲ = ۹/۲ = ۴ ۱/۲

۳ ÷ ۲/۳ = ۳ × ۳/۲ = ۹/۲ = ۴ ۱/۲

———————————————-

1091242663_356880

———————————————-

مهسا جونم میشه سوال منو جواب بدید

———————————————-

فارسی من نیاز به تلاشم ببخشین?

———————————————-

الهی عزیزم ???

———————————————-

فدای محبتت. خیلی خوب متوجه شدم

———————————————-

شکر خدا?