یکی میشه جای من املا بگه?

یکی میشه جای من املا بگه?

———————————————-

تو کانال هم جست و جو کنید

———————————————-

باشه. ممنون

———————————————-

خواهش می کنم

———————————————-

جوینده یابنده است ??

———————————————-

Yes ofcourse 🙂