#پ_2618 #محیط_مستطیل_تناسب وقتی نسبت اضلاع و محیط مستطیل…

#پ_2618

#محیط_مستطیل_تناسب

وقتی نسبت اضلاع و محیط مستطیل را دارید برای استفاده از تناسب باید محیط را بر دو تقسیم کنید

مثال:

محیط مستطیل72 و نسبت اضلاع 5به7 است.

ابتدا محیط را نصف کنید. چون در رابطه محاسبه محیط در 2 ضرب شده اند.

پس داریم

72÷2=36

و چون در فرمول محیط مستطیل طول و عرض با هم جمع می شوند نسبتها را با هم جمع کنید.

5
___=□
7
_______○
12 36

○=21
□=15

یا از دو تناسب جدا استفاده کنید

اگر در ابتدا محیط را نصف نکید در انتها باید این کار را بکنید‌.

《امانتدارباشیم》

@mahdiahmadileedari
@riazieducation96