نور لامپها در مدار موازی بیشتر است یا متوالی چرا

نور لامپها در مدار موازی بیشتر است یا متوالی چرا

———————————————-

اگر اشتباه نکنم ،موازی باید باشه

———————————————-

موازی..چون هر کدام از لامپ ها مستقیم به باتری وصل شده اند

———————————————-

مدارهای موازی از یک ولتاژ استفاده می کنندومسیرهای بیشتری را برای عبور الکتریسیته فراهم می آورند

———————————————-

در مدار موازی نور یکسان است اما در مدار متوالی لامپ اول پرنور تراز لامپ دوم و دوم پرنور تر از سوم ….است