دوستان این سوال رو جواب بدید ?? بهمن از دانشجویان موفق در…

دوستان این سوال رو جواب بدید ??

بهمن از دانشجویان موفق در این دانشگاه است.
بهمن فاعل و است فعل و دانشجویان موصوف و صفت هستش بقیه جمله کدوم چه نقشی دارن(اسمیه هستش فعلیه هستش) کدوم هستش

———————————————-

بهمن نهاد است
دانشجویان متمم
موفق صفت
این دانشگاه ترکیب وصفی
این وابسته پیشین صفت اشاره

این دانشگاه نقش میشه متمم

———————————————-

ممنونم بزرگوار

———————————————-

فعل اسنادی است
از دانشجویان موفق این دانشگاه میشه مسند

———————————————-

سلام
جمله اسمیه است.
بهمن ، نهاد ( مسندٌ الیه )
از دانشجویان موفق ، مسند
در این دانشگاه ، متمم قیدی