جالينوس ابلهي را ديد دست در گريبان دانشمندي زده و بي…

جالينوس ابلهي را ديد دست در گريبان دانشمندي زده و بي حرمتي همي‌کرد. گفت: اگر اين نادان نبودي کار وي با نادانان بدينجا نرسيدي.

دو عاقل را نباشد کين و پيکار
نه دانايي ستيزد با سبکسار

اگر نادان به وحشت سخت گويد
خردمندش به نرمي دل بجويد

دو صاحبدل نگه دارند مويي
هميدون سرکشي و آزرم جويي

و گر بر هر دو جانب جاهلانند
اگر زنجير باشد بگسلانند

يکي را زشتخويي داد دشنام
تحمل کرد و گفت اي خوب فرجام

بتر زآنم که خواهي گفتن آني
که دانم عيب من چون من نداني

?گلستان
#سعدی
@Yaredabestani_Boukan