ای ازشب هجربوده ناشاد! برخیزکه رهسپارشدشب صبح…

ای ازشب هجربوده ناشاد!
برخیزکه رهسپارشدشب

صبح آمدوبردمیدخورشید
ازرحمت حق مباش نومید

#ملک الشعرای بهار
درود
بردمیدن صبحتان خجسته باد
@bare30p