آزمایش علوم رنگ بری سمیرا 1-بجای پتاسیم پرمنگنات ← بتادین…

آزمایش علوم رنگ بری
سمیرا
1-بجای پتاسیم پرمنگنات ← بتادین
2-بجای آب اکسیژنه← وایتکس
3-سرکه